Wpisz informacje, które znasz

zamknij

NON-NATIVES WRITING FOR ANGLO-AMERICAN JOURNALS: CHALLENGES AND URGENT NEEDS

Katarzyna Hryniuk

Oprawa:
MIĘKKA

Wydawca:
UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDAWNICTWA

ISBN:
9788323536772

25,20 PLN
Wysyłamy w 72 godziny

Opis produktu

The author presents the problem of writing research articles in English as a foreign language by Polish scholars <> specialists in linguistics and applied linguistics <> for publication in Anglo-American journals.

In her book she explores which aspects of the process are the most challenging for the authors and what needs they have in this area. In the light of the current higher education reform and the new requirement of publishing in international journals, this issue is particularly important.

She presents the complex problem of the role of English as a global language in academic communication and the situation of scholars from Poland, a semiperiphery country, who by submitting papers to highly-ranked journals compete with the researchers from the world>>s leading countries in this area. When faced with the new challenges, they need to have a highly developed competence of writing in line with the dominant Anglo-American conventions.

The author describes the problem presented in the book from a geopolitical point of view and considers the process of writing in English form a social, cognitive and rhetorical perspective. She also explores in detail the core of the issue in an empirical study and tries to diagnose what steps should be undertaken in order to facilitate the publication activities of Polish scholars at the highest international level.

*********

Autorka przedstawia zagadnienie pisania artykułów naukowych w języku angielskim jako obcym przez polskich naukowców <> specjalistów w dziedzinie językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego <> w celu publikowania w anglo-amerykańskich czasopismach naukowych.

W swojej książce bada, jakie aspekty tego procesu stanowią dla autorów największe wyzwanie i jakie mają oni potrzeby w tym zakresie, zwłaszcza w świetle reformy szkolnictwa wyższego i stawianych przed pracownikami naukowymi nowych wymagań publikowania w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Prezentuje złożoną problematykę roli języka angielskiego jako globalnego w komunikacji akademickiej i sytuację naukowców polskich pochodzących z kraju półperyferyjnego, którzy, chcąc publikować w prestiżowych czasopismach, współzawodniczą z badaczami z krajów znajdujących się w światowej czołówce. W obliczu nowych wyzwań, które stoją przed nimi, dysponowanie wysoko rozwiniętą kompetencją pisania zgodnie z dominującymi w tych periodykach konwencjami anglo-amerykańskimi jest koniecznością.

Autorka przedstawia poruszony w książce problem z geopolitycznego punktu widzenia oraz rozważa proces pisania w języku angielskim na płaszczyźnie społecznej, kognitywnej i retorycznej, aby następnie szczegółowo zgłębić istotę tego zagadnienia w badaniu empirycznym i zdiagnozować, jakie kroki powinny zostać podjęte, aby usprawnić działalność publikacyjną polskich badaczy na najwyższym światowym poziomie.

Katarzyna Hryniuk <> is Assistant Professor in the Institute of English Studies at the University of Warsaw where she teaches undergraduate and graduate courses and seminars. She specializes in applied linguistics, foreign language learning and teaching in particular. Her main research interests are: the development of writing in English as a foreign language, teacher training, and comparing Polish and Anglo-American conventions of academic writing. In the academic year 2012/2013 she was awarded a grant by the Polish-U.S. Fulbright Commission and stayed at Indiana University-Purdue University Indianapolis. She has published articles in book volumes with publishers such as Peter Lang, Springer, Routledge, and in local and international journals (e.g., International Journal of Applied Linguistics, Studies in Second Language Learning and Teaching, Research in Language).

Katarzyna Hryniuk <> adiunkt w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi kursy oraz seminaria licencjackie i magisterskie. Specjalizuje się w językoznawstwie stosowanym, w szczególności w dydaktyce języków obcych. Jej główne zainteresowania badawcze to rozwijanie sprawności pisania w języku angielskim jako obcym i szkolenie nauczycieli w tym zakresie oraz polskie i anglo-amerykańskie konwencje pisarstwa akademickiego. W roku akademickim 2012/2013 przebywała na stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na Indiana University-Purdue University Indianapolis. Publikowała m.in. w takich wydawnictwach jak Peter Lang, Springer, Routledge oraz w lokalnych i międzynarodowych czasopismach naukowych (np. International Journal of Applied Linguistics, Studies in Second Language Learning and Teaching, Research in Language).

>Dodaj recenzję

Zaloguj sie, aby móc dodać swoją recenzję.

Kategorie

Newsletter

Tytułów w bazie:

1 061 437

Ostatnia aktualizacja:

14-10-2019

Kontakt

mail: prus@prus24.pl

telefon: (22) 826-18-35

Copyright © 2001-2019 Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Home   /   Informacje   /   Kontakt
Projekt i realizacja:
MDA.pl